Общи условия

Общи положения

 1. Настоящите Общи условия представляват договор за предоставяне от ХИРОН 3000 ЕООД (ЕИК 103285737), наричанo по-долу ФИРМАТА, на собствения си интернет сайт hironbooks.com (САЙТА) и неговите поддомейни, за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители. Уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта hironbooks.com и поддомейните му, собственост на ХИРОН 3000 ЕООД.
 2. Страни по настоящия договор са ХИРОН 3000 ЕООД (ЕИК 103285737) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта, управляван от и собственост на фирмата.
 3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Условия за ползване, и всяко негово активно действие или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Условия за ползване.
  • Активно действие представлява кликване/натискане/селектиране на електронна препратка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта на фирмата.
  • Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 • Интернет сайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес на сайта.
 • Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и при наличие на интерес да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път.
 • Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код. Чрез нея потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 • Платформа представлява съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
 • Браузър е компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 • Електронна препратка (препратка) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етикета или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани устройства, които в изпълнение на определена програма осигуряват автоматична обработка на данни.
 • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 • IP Адрес (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа
 • Парола е код от букви, цифри и знаци, които заедно с потребителското име индивидуализират потребителя и служат за достъп до потребителския му профил.
 • Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
 • Потребителски профил е обособена част от уебсайта, която съдържа информация за потребителя, изисквана от hironbooks.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и ХИРОН 3000 ЕООД.
 • Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на ХИРОН 3000 ЕООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в настоящия уебсайт, незащитена от Закона за защита на личните данни.
 • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • Уебсайт/сайт (website) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • Клиент е всеки потребител на сайта, който е извършил и успешно приключил процеса по регистрация.

Предмет на договора

 1. ХИРОН 3000 ЕООД предоставя за ползване на потребителите информационен портал и платформа за онлайн пазаруване чрез интернет сайта си hironbooks.com и неговите поддомейни, собственост на и управлявани от ХИРОН 3000 ЕООД, при условията на договор за сделки от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на настоящия договор.
 2. Договорът за сделка от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги посредством платформата, предоставена от ХИРОН 3000 ЕООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договор за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия за използване, така и със съдържанието на договора за сделка от разстояние, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
 3. ХИРОН 3000 ЕООД не носи отговорност при следните случаи:
  • За вреди, причинени от други сайтове, достъпни чрез препратки/банери, поставени на настоящия сайт;
  • Ако потребителят забрави да излезе от профила си или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне профилът му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
  • За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта на ХИРОН 3000 ЕООД, независещи от екипа на същото.
 4. Потребителите се съгласяват, че информационните ресурси на сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“.

Защита на лични данни

 1. ХИРОН 3000 ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия и при предходно или последващо обслужване на потребителя, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 2. В регистрационния формуляр, попълван от потребителя при регистрацията, ХИРОН 3000 ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 3. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, добавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
 4. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол, са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай ХИРОН 3000 ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 5. ХИРОН 3000 ЕООД събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ХИРОН 3000 ЕООД.
 6. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки, сключван от разстояние.
 7. С приемането на настоящите Общи условия за ползване, потребителят се съгласява част от събраните лични данни да бъдат предоставяни на трети страни, с които ХИРОН 3000 ЕООД е в договорни отношения, свързани с изпълнението на доставка на поръчаните стоки и услуги от електронния магазин на ХИРОН 3000 ЕООД.
 8. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в настоящия уебсайт, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили, качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от ХИРОН 3000 ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в настоящия уебсайт (харесвани продукти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него стоки/услуги (брой, цена, конкретика) винаги могат да бъдат използвани от ХИРОН 3000 ЕООД за целите на директния маркетинг.
 9. ХИРОН 3000 ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато:
  • е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
  • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
  • други посочени в закона случаи.
 10. С регистрацията си в настоящия сайт, собственост на ХИРОН 3000 ЕООД, потребителят разрешава в потребителския му профил в него, във Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него адрес за електронна поща, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от ХИРОН 3000 ЕООД.

Регистрация

 1. Регистрацията на потребители в настоящия сайт е БЕЗПЛАТНА и СВОБОДНА.
 2. При регистрация в уебсайта на ХИРОН 3000 ЕООД, потребителят дава съгласието си да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна, по усмотрение на ХИРОН 3000 ЕООД, всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.
 3. Регистрираните потребители се идентифицират пред системата чрез своите имейл и парола. Допълнително всеки регистриран потребител посочва в потребителския си профил адрес за доставка и телефон за контакти.
  • Потребителят декларира, че посочените от него данни в процеса на регистрация са верни, точни, актуални и пълни, в обема изискван за регистрация от сайта.
 4. Регистрираните потребители имат възможност да поръчват наличните артикули от уеб магазина.
 5. Потребителят се задължава след регистрация и при използване на уебсайта на ХИРОН 3000 ЕООД:
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия за ползване, Интернет етикета, правилата на морала и добрите нрави;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  • да уведомява незабавно ХИРОН 3000 ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
  • да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп, извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
  • да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на ХИРОН 3000 ЕООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  • да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
  • да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 6. Освен в случаите, когато е изрично уговорено друго, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайтовете на ХИРОН 3000 ЕООД.

Отказ от отговорност

 1. ХИРОН 3000 ЕООД не поема отговорност за неправилно съхранение на продуктите или неправилно изпълнени инструкции за приложение и употреба на стоките, закупени от фирмата.
 2. ХИРОН 3000 ЕООД не поема отговорност за неправилна употреба на продукт, закупен от фирмата и последвалите претенции, загуби, повреди или щети.

Поръчки и доставка на стоки от сайта

 1. Поръчки се приемат само от регистрирани в системата на ХИРОН 3000 ЕООД потребители. Повече за регистрацията - в раздел 5: Регистрация
 2. Доставката на поръчана от онлайн магазина стока се извършва с куриерска фирма, с която ХИРОН 3000 ЕООД е в договорни отношения: Speedy.
 3. Доставки се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др. които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България.
 4. Направените поръчки на стойност над 90.00 лв. с ДДС - за образователни продукти, над 500.00 лв. с ДДС - за дъски и над 3000.00 лв. с ДДС - за мебели и спортни уреди, се доставят безплатно на територията на Република България, единствено от куриерска фирма Спиди.
  • За поръчките на стойност под 89.99 лева се заплаща куриерска услуга според обема на пратката по тарифата на използваната куриерска фирма. Повече информация за стойността на доставката за заявката може да бъде получена при обаждане на оператор на ХИРОН 3000 ЕООД.
 5. Куриерските услуги за поръчки на търговци се заплащат от самите търговци. Те не ползват безплатна доставка.
 6. Приетите на сайта поръчки се обработват в рамките на 2 до 4 работни дни.
 7. За всеки един артикул в сайта, в случаите когато съответния не е наличен към момента - е указан ориентировъчен срок за доставка в 'брой работни дни'. Съответният период започва да тече след като поръчката е обработена.

ХИРОН 3000 ЕООД полага всички усилия да спазва сроковете за доставка, но въпреки това не може да гарантира изпълнението, ако е повлияно от причини извън контрола на фирмата.

 1. Доставките се влияят от официалните празнични и почивни дни.
 2. Изпълнението на поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
  • Една или повече от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай служител на ХИРОН 3000 ЕООД установява контакт с клиента и предлага алтернативни в случай, че поръчаната стока не може да бъде доставена в срок.
  • Не е извършено плащане (или е налице забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод или заплащане на дължимата сума с електронен платежен инструмент.
  • Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
  • Липса на телефон за контакт с клиента или грешен и недостъпен такъв.
 3. При възникване на проблеми с доставката по вина на ХИРОН 3000 ЕООД, всички допълнителни разходи се поемат от фирмата. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката се таксува за сметка на получателя.
 4. Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис, като при големите пратки (по преценка на куриера) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:
  • за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
  • за домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.
 5. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на ХИРОН 3000 ЕООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), куриерът оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок до три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на ХИРОН 3000 ЕООД и/или куриера, договорът за сделка от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, ХИРОН 3000 ЕООД задържа всички заплатени от купувача суми.
 6. ХИРОН 3000 ЕООД може да прекрати едностранно договора за сделка от разстояние и да задържи всички заплатени суми в случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме пратка.
 7. При използване на възможността „Получаване от магазин“, потребителят декларира, че поръчаната от него в онлайн магазина стока се получава в само в избрания магазин, лично от лицето, посочено като получател в поръчката, след представяне на документ за самоличност и подписване на приемо-предавателен протокол.

Заплащане на поръчки

 1. При заплащане в брой с наложен платеж на поръчаните и доставени стоки и услуги, потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на ХИРОН 3000 ЕООД или на негов представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, както и разходите за доставка (ако е приложимо), съгласно потвърдената поръчка.
 2. При заплащане по банков път, потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставената стока съгласно потвърдената поръчка по банковата сметка на ХИРОН 3000 ЕООД, посочена във фактурата и едва след като плащането бъде потвърдено като получено и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, ХИРОН 3000 ЕООД подготвя за изпращане и изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.
 3. При плащане чрез виртуален ПОС терминал, потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като трансакцията на плащането бъде потвърдена, ХИРОН 3000 ЕООД изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

Отказ от поръчка

 1. Всеки потребител има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, като за целта клиентът заплаща разходите по транспортирането на стоката.

Цени и Наличности

 1. Всички посочени в настоящия сайт цени са в български лева и с включен ДДС. В случай, че артикул има няколко модификации, на страницата са посочени цените за всяка от модификациите (цвят, обем, количество). ХИРОН 3000 ЕООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и потребителите се считат за информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи потребителите ще бъдат уведомени, когато е извършена поръчка в онлайн магазина преди доставката им, за неактуализирана информация на сайта, свързана с поръчаните артикули. Част от информацията, публикувана в настоящия уебсайт е възможно да се отнася до артикули, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента на поръчка.
 2. На всяка страница на артикул, включен в настоящия уебсайт и/или електронен магазин към него, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на артикула и допълнителна информация, целяща подпомагане извършването на информиран избор от потребителите при поръчване на артикула. ХИРОН 3000 ЕООД не носи никаква отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 3. ХИРОН 3000 ЕООД запазва правото да променя цените, посочени в настоящия уебсайт по свое усмотрение по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително за това потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, ХИРОН 3000 ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.
 4. Системата на онлайн магазина отразява наличности на артикулите към актуалния момент на проверката, като предвид динамиката в стокооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени. При всички случаи, оператор на ХИРОН 3000 ЕООД потвърждава възможността или невъзможността за доставка на заявените артикули.

Техническа консултация

 1. ХИРОН 3000 ЕООД работи в близко сътрудничество със своите клиенти. Клиентите на фирмата могат да разчитат на фирмата за съвет или консултация за всеки продукт, предлаган на настоящия сайт и неговото приложение на телефон +359 52 511 130 , +359 894 694 475.

Гаранция на стоката

 1. ХИРОН 3000 ЕООД осигурява стандартна гаранция за качество и надеждност.
 2. Гаранционният срок на електроуредите е 24 месеца от датата на продажбата за физически лица и 12 месеца за юридически лица освен в случаите, когато е договорено друго.
 3. С всяка доставка на артикули, подлежащи на гаранционно обслужване, ХИРОН 3000 ЕООД издава придружаващи документи, съгласно българското законодателство.
 4. ХИРОН 3000 ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на стоката с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до една година след доставянето й, дори и да не е знаел за несъответствието.
 5. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от ХИРОН 3000 ЕООД към потребителя в допълнение към неговото задължение по настоящите Общи условия да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи артикула, или да предостави друг вид обслужване, свързано с артикула, когато той не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на артикула с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.
 6. Гаранцията е валидна при представяне на търговски документ, удостоверяващ покупката – касова бележка или фактура, придружен от гаранционната карта на стоката и оригиналната опаковка със стикер и сериен номер, който го идентифицира.
 7. Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената гаранция в случаите, когато:
  • гаранционната карта е повредена или изгубена;
  • е налице доказан опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от ХИРОН 3000 ЕООД лице или сервизен център;
  • са на лице повреди, причинени от неправилна експлоатация; В такива случаи ХИРОН 3000 ЕООД може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;
  • е нарушена физическата цялост на продукта; В такива случаи ХИРОН 3000 ЕООД може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;
  • в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта; В такива случаи ХИРОН 3000 ЕООД може, но не се задължава, да предложи ремонт на артикула за сметка на потребителя;
 8. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

Цени

 1. Всички продукти в настоящия сайт са с посочени цени в Български лева и с включен Данък Добавена Стойност (ДДС).
 2. Плащанията в брой се извършват:
  • на място в офисите на ХИРОН 3000 ЕООД;
  • с наложен платеж при получаване на пратката.
 3. Поръчките с плащане по банков път се изпълняват и изпращат при получаване на 100% плащане по тях.
 4. Всички покупки от нерегистрирани по ЗДДС се изпълняват с цени с включен ДДС.

Отстъпки и специални оферти

 1. Специалните оферти и промоции в настоящия сайт са само за поръчки онлайн и не могат да се комбинират с други отстъпки, валидни по същото време.
 2. ХИРОН 3000 ЕООД може да предлага количествени отстъпки за някои продукти или продуктови групи. Тези отстъпки не се начисляват при онлайн заявка, но ако са налични, те се приспадат от сумата на заявката и уточнени след обаждане от оператор на фирмата.

Авторски права, сродни права и ограничения, свързани с тях

 1. Потребителите могат да използват всички услуги, предлагани на настоящия сайт за лични нужди, с нестопанска цел и при условие че не се нарушават авторските права на ХИРОН 3000 ЕООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на настоящия сайт. Забранява се изрично материалите, публикувани на настоящия уебсайт да бъдат копирани и/или публично разпространявани с каквато и да било цел от потребителите.
 2. ХИРОН 3000 ЕООД запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на настоящия уебсайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията.
 3. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права, ХИРОН 3000 ЕООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора/правоносителя на стоката.
 4. Всички предоставени от ХИРОН 3000 ЕООД стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на потребителите в оригиналния си вид, опаковка и носител, без каквото и да било въздействие от страна на ХИРОН 3000 ЕООД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.
 5. За удобство на потребителите, на настоящия сайт е възможно да се съдържат препратки към други сайтове, собственост на трети лица. При употреба на такава препратка, потребителите не използват услуга, предоставена от ХИРОН 3000 ЕООД и по отношение на използването на препратката извън сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.
 6. ХИРОН 3000 ЕООД не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от потребителите.

Спорове и жалби

 1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към служител на фирмата на посочения за кореспонденция адрес.
 2. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Допълнителни условия

 1. ХИРОН 3000 ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. Всяко използване на настоящия сайт е изричното съгласие на потребителя с направените промени.
 2. Страните декларират, че в случай, че някои от клаузите по настоящите Общи условия се окажат недействителни, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Последно обновяване: 23.08.2022

Контакти